Ul. Kolejowa 19, 42-625 Pyrzowice
+48 785-635-671 +48 691-905-191
wizpark@vp.pl

REGULAMIN&RODO

Parking WIZ-PARK specjalizuje się w usługach parkingowych z bezpłatnym transferem.

RODO


Drodzy Państwo w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, mamy obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.


Dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego, telefonicznie lub e-mailowo jest równoznaczne z akceptacją regulaminu parkingu oraz automatyczne wyrażenie zgody na:

  • przetwarzanie danych podanych w rezerwacji miejsca parkingowego przez firmę WIZ-PARK Karolina Cichoń w celu wykonania usługi parkingowej i na zasadach określonych w polityce prywatności
  • otrzymywanie drogą elektroniczną na podany w rezerwacji adres e-mail lub sms na podany nr telefonu informacji dotyczących usług firmy jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych WIZ-PARK Karolina Cichoń w okresie niezbędnym do realizacji usługi parkingowej


Informujemy, że :

  • celem zbierania danych jest realizacja usługi parkingowej, podanie danych jest warunkiem wykonania usługi parkingowej, bez ich podania usług nie może zostać wykonana lub jej wykonanie może być znacznie utrudnione
  • Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom oraz osobom trzecim służą one tylko i wyłącznie do zrealizowania usługi parkingowej
  • Państwa dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji usługi parkingowej
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

REGULAMIN

Regulamin parkingu.

1. Parking WIZ-PARK jest parkingiem dozorowanym dla samochodów osobowych , płatnym. Parking jest czynny 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Opłata parkingowa naliczana jest według systemu dobowego – 24 godzinnego.  Po przekroczeniu naliczany jest następny dzień rozliczeniowy.

3. Opłata za parkowanie pobierana jest w biurze parkingu w dniu wjazdu na parking – płatność gotówką.

4. Przepakowanie bagaży między busem transferowym a samochodem Klienta może nastąpić tylko we wskazanym przez obsługę miejscu (przy znaku STOP przy biurze). Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami. Obowiązuje ZAKAZ poruszania się z bagażami po parkingu. Na miejsce parkowania udaje się tylko sam kierowca pojazdu.

5. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.

6. Cena za pozostawienie pojazdu jest wpisywana do pokwitowania, parking zastrzega sobie prawo do zmiany ceny z pokwitowania jeżeli godzina odbioru auta ulegnie zmianie.

7. Właściciel parkingu odpowiada za ewentualne szkody pomimo sprawowania należytego dozoru zgodnie z polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zdarzeń objętych polisą , wszelkie rozszerzenie są przenoszone na ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.

8. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

9. Na terenie Parkingu:
– obowiązuje bezwzględne ograniczenie prędkości do 5 km/h,
– zakaz: używania klaksonu, blokowania przejazdów, zakaz parkowania na więcej niż jednym miejscu postojowym.
– obsługa wskazuje miejsca oraz wydaje auta (zawsze tylko z samym kierowcą) Zakazane jest samodzielne poruszanie się po parkingu.

10. Na żądanie pracownika Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.

11. Zaparkowany pojazd powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania się do tego punktu.

12. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed wyjechaniem z miejsca postojowego. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego przypadku przed wyjazdem klienta z miejsca postojowego na którym mogła stać się szkoda.

13. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

14. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.

15. Obsługa ma prawo odmówić przyjęcia samochodu w przypadku gdy parking jest pełny a klient nie posiada rezerwacji parkingu na dany dzień.

16. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu. Zatajenie tego faktu skutkować będzie wezwaniem policji nawet po wyjeździe klienta z parkingu.

17. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu i busa parkingowego.

19. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W przypadku nie zastosowania się do któregoś z punktów regulaminu może być wezwany patrol interwencyjny ochrony lub policja.

21. Parking nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia takie jak:
– wyrządzone przez innych klientów parkingu do kwoty odszkodowawczej 1000 złotych.
– pęknięcia szyb wynikające ze zmęczenia materiału, różnicy temperatur lub wcześniejszych uszkodzeń szyby.
– wynikające z działania siły wyższej np. wichury, opadów gradu itd.

22. Regulamin parkingowy  jest integralną częścią umowy z klientem. Poprzez wjazd na teren parking klient automatycznie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

23. Bilet parkingowy – pokwitowanie jest dokumentem wydawanym przez parking po przyjęciu auta. Jest również potrzebny do odbioru auta. Należy go zachować i okazać obsłudze w celu naliczenia opłaty parkingowej po przylocie. W przypadku zgubienia pokwitowania obsługa ma prawo prosić o dokumenty potwierdzające wjazd w danym dniu ( np bilet lotniczy)

24. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone w busie (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia busa) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.